නිරෝධායන සේවා

The main objective of this unit is to protect people of Sri Lanka from disease threats of international spread. The main functions of the units include implementation of Quarantine and prevention of diseases ordinance of 1897, and International Health Regulations (IHR-2005).

Airport Health Office, Bandaranayake International Airport (BIA) Katunayake, Port Health Office, Colombo Harbor, Office of the Assistant Port Health Officer, at MRI (vaccinations only), Port Health Office at Galle, Port Health Office at Rajapaksha International Port-Hambantota are carrying out the disease detection, reporting, emergency preparedness activities at the point of entries (POE) under the guidance of this unit. New units were established in Airport Health Office, Mattala and Port Health Office at Trincomalee harbor.

FaLang translation system by Faboba

රෝග නිවාරණ පුවත්

Yellow fever රෝගය මාරාන්තිකයි. දකුණු අමෙරිකානු සහ අප්‍රිකානු රට වලට යන එන මගීන් එන්නත ලබා ගත යුතුයි.

ජූනි 28 2016

MERS coronavirus is a disease caused by a new virus that can cause a rapid onset of severe respiratory disease...

ජූනි 15 2016

Avian influenza A(H7N9) is a subtype of influenza viruses that have been detected in birds in the past. This particular...

ජූනි 15 2016
තවත් බලන්න